Syremøte Karasjok 14. og 15. november 2013

REFERAT STYREMØTE/ARBEIDSMØTE 14.11 Og 15.11 

Sted:    Rica Hotell Karasjok

Til stede:   Arne Leikvoll,  Sissel Anette Myhre , Roy Magnus Langås, Ann-Synnøve Bendixen      

 SAK 1:   Utfylling av skjema til Brønnøysundregistrene 

Opplysningene som ligger inne  er gamle og utdaterte og måtte derfor oppdateres slik at kasserer fikk tilgang til nettbank.

 SAK 2:   Kommunebesøk 

Vi har fått midler til å gjennomføre noen kommunebesøk i løpet av 2013/2014. Formålet med disse besøkene er å støtte utvalgte kommuner i arbeidet med å utvikle sitt kulturskoletilbud.I neste uke sendes det ut et skriv til alle kulturskolerektorene hvor vi ber de om  å svare på noen spørsmål.  Ut i fra svarene,  plukker vi ut hvilke 4 kommuner som har størst behov for besøk.Svarfrist er satt til 13.12.Da det er viktig at ALLE rektorene gir oss tilbakemelding, kommer konsulenten til å ta telefoner til alle for å ”minne på”, men håper også styremedlemmene kan ta en telefon til  2 kommuner hver. Sissel Anette tar Kirkenes og Vardø.Arne tar kontakt med KS Finnmark  for eventuelt å se om noen av de kan være med på besøksrunden eller på møtene i de enkelte kommunene.

 SAK 3:   Ledersamling 

Vi jobber med å legge ledersamlingen i uke 5 i Hammerfest i forbindelse med at stort arrangement på Hammerfest kulturskole. Arne jobber med dette og gir tilbakemelding på telefonmøtet 13.desember.

 SAK 4:   Budsjett 

Se vedlegg

 SAK 5:   Virksomhetsplanen  

Virksomhetsplanen for Kulturskolerådet gjennomgått.(har tidligere vært oppe som egen sak)Til neste styremøte bes alle styremedlemmene sette seg inn i denne og tenke på konkrete tiltak til aktiviteter. 

SAK 6:   Møteplan

 Da det er meget kostbart å møtes, må vi finne andre møtesteder. Neste møte blir fredag 13. desember fra  klokka 9.00-11.00 på telefon eller Skype. Konsulenten sjekker hva som er best .Vi legger inn et styremøte første fredag annenhver måned. Det første møtet i 2014 er berammet til 10. januar klokka 9.00-11.0 

SAK 6:   Diverse       

  Konsulenten la frem et forslag om å gi Styreleder et honorar på 7000,- i året. Møtet foreslo 6000,-.        Konsulenten må oppdatere hjemmesiden. Hun tar kontakt med Ark Giraff  og får hjelp til dette.        Konsulenten foreslo å lage en facebookside .  Hun legger frem på neste styremøte hvordan den skal brukes og hva den skal brukes til.        Konsulenten får 200.- i måneden i telefonutgifter og 7000.- for innkjøp av PC.Det kom også inn forslag å lage en lukket gruppe som  kun kulturskolelederne, styreleder, konsulent og Merethe har tilgang på. Dette tas opp på neste styremøte.  

   Referent: Ann-Synnøve Bendixen