Referat styremøte Norsk kulturskoleråd - Finmark , 9. mars på Skype

Referat styremøte Norsk kulturskoleråd – Finnmark,  7.3.14 på Skype

Til stede: Arne Leikvoll, Sissel Myhre, Siw Jensen, Per Inge Jensen, Frode Sollie, Roy Magnus Langås, Stig Ove Eriksen, Ann-Synnøve Bendixen 

1.    Info    

   Drømmestipendet. 11 kommuner har nominert til sammen 17 kandidater til Drømmestipendet. Musikk- 9, Dans – 3, Visuelle kunstfag – 2, Teater – 2 og  Annet – 1. Rådgiver tar kontakt med alle de som er nominert, sender også et skriv eller ringer for å oppfordre de kommunene som har nominerte kandidater om å markere dette. Rådgiver og Sissel tar  kontakt med media for å få blest rundt Drømmestipendkandidatene i Finnmark. Ved markering av de som eventuelt er så heldige å få stipendet på 10.000.- , prøver vi å få det til slik at en fra  styret i Norsk kulturskoleråd - Finnmark er til stede.      

Søknad på utviklingsmidler. Kanskje kan dette være noe en kan søke på for å få til et samarbeid på tvers av kulturskolene eller et prosjekt med oppstart av f.eks teater.       Årets kulturskolekommune. Det er kommet inn et forslag.

 2.     Oppfølgingssaker fra Ledermøtet i Hammerfest    

   Jobbe for å få teaterfaget mere inn i skolene.

Da teaterfaget er i ferd med å «tape terreng» blant barn og unge og flere skoler har lyst å starte opp et teater tilbud men ikke har  ressurspersoner,  må vi ta et tak for å gjøre noe med dette. Rådgiver kartlegger ressurspersoner innen teater i Finnmark som er villig til å hjelpe skoler som har behov for oppstart/videreføring av teaterfaget. Rådgiver lager også et hefte/skriv hvor skoler kan finne : HVA innebærer  teaterfaget, HVEM de kan ta kontakt med og HVORDAN de skal gå frem og HVILKE kulturskoler som har undervisning av teater i Finnmark  

     Oppdatere hjemmesiden og friske den opp

Rådgiver og Styreleder har ansvar for dette og bør prioritere dette.   

    Facebook

Det er allerede en Facebook side – Kulturskoleforum, som er åpen for kulturskolelærere i Finnmark. Rådgiver tar kontakt med den som administrere den og klargjør at det er greit at vi alle tar den mer i bruk som en info side for alle kulturskolene. Det ble også fremsatt et ønske om en lukket gruppe på Facebook for kun kulturskoleledere. Styreleder tar ansvar for dette.    

   Kulturskolefestival 2015

Frode ønsker å gjennomføre festivalen i uke 15.Frode, Styreleder og Rådgiver  møtes like etter påske for å planlegge den økonomiske rammen.      

 Kommunebesøk

Rådgiver tar kontakt med Nesseby og Måsøy for å finne ut når det passer for dem å ha kommunebesøk. Tas opp som sak på neste styremøte. 

3.    Styremøte sentralt 

Vi må ha et eget styremøte som kun har tema: Landsmøtesaker

 4.    Årsmøte

Årsmøte i Norsk kulturskoleråd er i Loen 16-17. oktober. Vi jobber mot å få med så mange delegater fra Finnmark som vi kan. Styreleder ber alle styremedlemmene holde av disse to dagene.

Neste styremøte i Norsk kulturskoleråd – Finnmark er satt til 29. april klokka 10.30. Vi har møtet på Skype og alle oppfordres til å bruke Pad/telefon med hodetelefoner for å bedre lydkvaliteten.

   Referent Ann-Synnøve Bendixen     

             Rådgiver Norsk kulturskoleråd - Finnmark