Referat fra styremøte 14.06.13

 

Til stede: Roy Magnus Langås, Siw Jensen, Øystein Skårset, Stig-Ove B. Eriksen, Arne Leikvoll, Sissel A. Myhre

Ikke til stede: Frode Sollie, Per Inge Jensen, Irene Persen

 

1.Siste nytt

Styremedlemmene orienterte kort om hva som rører seg på kulturskolefronten i dres respektive hjemkommuner. Berlevåg hadde korstevne 7-9.juni, og skal ha ”Musikkens dag” i uke 25, med konserter der kulturskolens elever deltar. Loppa har fått i orden ”kulturskoletimen” i kommunen. Der tar de i bruk visuelle kunstfag. Loppa har også hatt avslutning på kulturskolen. Båtsfjord har hatt avslutning og korene derfra har deltatt på korstevnet i Berlevåg. Vadsø har gjennomført ei uke med ”ungfest”, som er et samarbeid mellom flere instanser i kommunen. De har forsøkt seg på kulturskoletimen, men den er utfordrende å få gjennomført med tanke på lærerressurs og øvrige tilbud. I Nordkapp har det vært kulturskoleasvslutning, utdeling av Barn av Jorden – pris med deltagelse fra kulturskoleelever og Nordkappfestival med mange arrangement der kulturskolen har vært involvert.

 

Styreleder og Konsulent har vært på Norsk kulturskoleråds årlige ledermøte/fagsamling i Trondheim. Sentralt tema der var kulturskoletimen, med flere innlegg om både mulig innhold og organisering. Engerutvalgets kulturutredning og Drømmestipendet var også blant tingene som ble diskutert.

 

Styret må søke på midler til kommunebesøk før sommeren. Frist 28.juni. Konsulenten gjør dette. Styret tar sikte på å få til besøk i anslagsvis seks kommuner og vil prioritere kommuner som er motivert og samtidig kanskje behøver litt drahjelp i forhold til  å sette kulturskolevirksomheten skikkelig på agendaen.

 

Behandlingen av søknader om de lokale utviklingsmidlene er ferdig. Resultatet blir bekjentgjort før sommeren, utbetalingen vil skje i månedsskifte august/september.

 

2. Innspillskonferanse i forhold til Kulturløftet III

Sissel og Øystein har deltatt på innspillskonferanse i Ole Olsensalen på Arktisk kultursenter i Hammerfest sammen med rundt 50 andre deltakere. Konferansen var i regi av kulturdepartementet med statsråd Hadja Tadjic selv til stede. Kulturministeren skal ha samme type møte i alle fylker før hun presenterer et kulturløfte III til høsten. I Hammerfest var det representanter fra mange kulturaktører så som bibliotek, teater, museum, musikkråd, fylkes – og kommuneadministrasjon og idrett som alle hadde sitt å si til statsråden.  

Sissel og Øystein snakket for kulturskolene. Noe av det de trakk frem var:

Finnmark er et stort fylke, og der er store forskjeller i kommunene med tanke på hvordan kulturskolene fungerer. Det kreves klarere beskjed til kommunene hvordan en kulturskole skal se ut dersom de skal være i stand til å oppfylle de forventninger som stilles. Antagelig må dette skje gjennom forskrifter og evt. rammeplaner.  Øremerkede midler og økonomisk forutsigbarhet kan være til hjelp for å få kontinuitet i tilbudet kulturskolene gir. Talentutvikling, øvingslokaler, kulturskolens funksjon med tanke på å tiltrekke bl.a. direksjonskompetanse til korps og kor ble også trukket frem.

 

3.Virksomhetsplan

Norsk Kulturskoleråd avdeling Finnmark skal i første omgang fokusere på Virksomhetsplanens punkt ”Kulturskolen i samfunnet” og ”Kompetanse – og organisasjonsutvikling”. Erfaring og informasjonsspredning, samt samarbeid mellom kulturskolene. Hva er mulig å gjennomføre med tanke på samarbeid mellom kommunene? Styret går inn for å avholde en ledersamling i uke 43, onsdag – torsdag 23. – 24. oktober.

 

4.Budsjett

Budsjettet har tatt litt lengre tid, men det blir ferdig før sommeren og vil da kreve godkjenning. Kommunerevisor i Berlevåg har sagt seg villig til å være revisor for styret.

 

5. Neste møte

Neste styremøte blir fredag 13.september uke 37.

 

6. Eventuelt

Ingen ny arrangør til neste kulturskolefestival. Styret bør diskutere mulige kommuner. Sør-Varanger er forespurt, men ønsker ikke holde festivalen. Berlevåg kan være aktuell arrangør for neste festival.

Økonomisk er vi ikke i samme situasjon som de tre siste årene med midler fra Utdanningsdirektoratet. Derfor kreves mer aktiv søking etter midler. En ide som ble kastet frem er om festivalen kan deles i to, mellom øst og vest?  Saken løftes frem ved ledermøtet. Det er viktig at kulturskolene i Finnmark uttrykker et reelt ønske om å bevare og støtte opp om Finnmark kulturskolefestival dersom den skal videreføres.

 

Det skal lages en rapport på midlene vi har fått og en økonomisk oversikt. Leveres innen 30.juni. Øystein og Arne jobber videre med dette.

 

 

Referent: Stig-Ove Berget Eriksen